Vedtekter

Vedtekter for Trondheim Bilkollektiv SA (TB): Gjelder fra 01.01.2012

§ 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Trondheim Bilkollektiv SA

§ 2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Trondheim Kommune

§ 3 Virksomhet-formål

TBK formål er så langt som mulig å dekke andelseiernes behov for privatbil i form av å bruke felles leasede eller eide biler på en rimeligst mulig måte. For å gjøre dette kan TB anskaffe biler ved kjøp, ved å lease eller ved å innleie på annen måte.

TBK skal drives som et ideelt foretak. TBK er et bilkollektiv som jobber for å redusere privatbilisme og forurensingen fra biler totalt sett, samt minske behovet for parkeringsplasser i Trøndelagsregionen, ved at flest mulig deler på bilparken til TBK. Nedlagsfeltet for TBK skal i hovedsak være i Trøndelag. 

§ 3. Medlemskap

Medlemsskap i TB er åpent for alle som er over 20 år og som ikke tidligere har blitt nektet forsikringsdekning for bil av et forsikringsselskap.  Personer dømt evt. gitt påtaleunnlatelse for overtredelser av vegtrafikklovens § 22 kan kun bli medlemmer etter styrets godkjennelse

Styret har anledning til å inngå bilbruksavtaler og herunder å tegne andeler med offentlige etater og næringsvirksomhet som vil bidra til å redusere behovet for parkeringsplasser i sentrumssonen.

§ 4. Andelsinnskudd og medlemskontigent

For å bli medlem må man betale et andelsinnskudd som fastsettes av årsmøtet. For 2010 er innskuddet på kr 2500,-. Hver andel i TB gir andelseier rett til å bruke TBs biler til de på enhver tid fastsatte priser og i henhold til gjeldende bilbrukskontrakt.

Andelen er fritt omsettelig til kjøper som tilfredsstiller kravene til medlemsskap, men TB har forkjøpsrett til prisen avtalt mellom andelseier og dennes kjøper. Andeler som TB har forkjøpsrett til prisen avtalt mellom andelseier og dennes kjøper. Andeler som følger leilighet og ikke person, er ikke omsettelige.

Hver andelseier tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere.  Hvert medlem skal betale årlig medlemskontigent som fastsettes av styret.

§ 5. Anvendelse av overskudd

Beslutning om anvendelse av overskudd treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemmer anvendelsen innenfor følgende rammer:

 • Godskriving av foretakets egenkapital
 • Etterbetaling (jf. Samvirkeloven § 27)
 • Avsetning til etterbetalingsfond(jf.samvirkelioven § 29)
 • Avsetning til medlemskapitalfond (jf.samvirkeloven § 29)
 • Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf samvirkeliven § 30)

§ 6. Styret og daglig leder

Foretaket skal ha et styre på minimum 5 medlemmer og høyst  7 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

Styret er ansvarlig for at TB drives i henhold til TBs formål og etter årsmøtets vedtak og retningslinjer. Styret kan delegere arbeidsoppgaver til daglig leder og skal i tillegg:

 1. Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett til årsmøtet
 2. Sette fram forslag til årsmøtet
 3. Foreslå revisor
 4. Justere utleieprisen midlertidig fram til neste andelseiermøte
 5. Ordinært årsmøte

På det ordinære årsmøtet skal følgende behandles:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av styrets årsmelding og andelslagets regnskap
 • Godkjenning av budsjett og styrets forslag til neste års utleiepriser og andelsinnskudd
 • Valg av styreleder og styre
 • Valg av to personer til valgkomité
 • Valg av revisor
 • Eventuelle innkomne saker

Ekstraordinært andelseiermøte skal innkalles dersom minimum 25 % av medlemmene eller et mindretall i styret krever det.

Dersom det ekstraordinære andelseiermøtet skyldes krav fra et mindretall i styret stiller dette mindretallet sine styreplasser til disposisjon på det ekstraordinære andelseiermøtet.

§ 9. Eksklusjon

Styret kan ekskludere et medlem som grovt skader TBs virksomhet eller bilpark på en klanderverdig måte. Styrets eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

§ 10. Motregningsrett

I tilfelle av eksklusjon eller mislighold har TB motregningsrett i andelseiers innskudd og depositum for alle utestående krav.

§ 11. Voldgift

Tvister mellom en andelseier og TB skal avgjøres ved voldgift etter reglene i Tvistemållovens kapittel

32.

§ 12. Vedtektsendring

Disse vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på et årsmøte såfremt forslag til endring er ført opp på innkallingen til møtet.

§ 13. Oppløsning

Oppløsning av TB krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt et 2/3 flertall på et ordinært andelseiermøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært andelseiermøte avholdt 2-4 uker senere. Ved oppløsning skal TBs eiendeler realiseres og tilbakebetales til medlemmene.

§ 14. Signatur

TBs signatur innehas av styrets medlemmer hver for seg samt daglig leder.

Følg oss på sosiale medier