Vedtekter

Vedtekter for Trondheim Bilkollektiv SA (TBK): Gjelder fra 6. mai 2021.

§ 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Trondheim Bilkollektiv SA

§ 2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Trondheim kommune

§ 3 Virksomhet-formål
TBK formål er så langt som mulig å dekke andelseiernes behov for privatbil i form av å bruke felles leasede eller eide biler på en rimeligst mulig måte. For å gjøre dette kan TBK anskaffe biler ved kjøp, ved å lease eller ved å innleie på annen måte. TBK skal drives som et ideelt foretak. TBK er et Bilkollektiv som jobber for å redusere privatbilisme og forurensingen fra biler totalt sett, samt minske behovet for parkeringsplasser i Trøndelagsregionen, ved at flest mulig deler på bilparken. Nedslagsfeltet for TBK skal i hovedsak være i Trøndelag.

§ 4. Medlemskap
Medlemskap i TBK er åpent for alle som er over 18 år og som ikke tidligere har blitt nektet forsikringsdekning for bil av et forsikringsselskap. Personer dømt, eventuelt gitt påtaleunnlatelse, for overtredelser av vegtrafikklovens § 22 kan kun bli medlemmer etter styrets godkjennelse. En andelseier kan ha to underbrukere innen familien mot en innmeldingsavgift per underbruker som fastsettes av styret. Innmeldingsavgiften refunderes ikke.
Bedrifter, offentlige etater og organisasjoner Hver andel gir rett til 10 sjåfører. Ønsker en bedrift/offentlige etater/organisasjoner mer enn 10 sjåfører må ny andel kjøpes. Bedrift/offentlige etater/organisasjoner skal betale en årlig medlemsavgift, per andel, som fastsettes av styret og bestemme øvrige betingelser for medlemskapet. Bedrift/offentlige etater/organisasjoner er ansvarlig for all bilbruk tilknyttet andelen og alle økonomiske forpliktelser som følger av denne, uavhengig av sjåfør.

§ 5. Andelsinnskudd og medlemskontingent
For å bli medlem må man betale et andelsinnskudd som fastsettes av andelseiermøtet. Innskuddet er på kr. 2500.- Hver andel i TBK gir andelseier rett til å bruke TBK sine biler til de på enhver tid fastsatte priser og i henhold til gjeldende bilbrukskontrakt.
Andelen er fritt omsettelig til kjøper som tilfredsstiller kravene til medlemskap, men TBK har forkjøpsrett til prisen avtalt mellom andelseier og dennes kjøper. Andeler som følger leilighet og ikke person, er ikke omsettelige.
Hver andelseier tegner en andel. Andelseiernes ansvar er begrenset til deres innskudd.
Hvert medlem skal betale årlig medlemskontingent som fastsettes av styret.

§ 6. Anvendelse av overskudd
Beslutning om anvendelse av overskudd treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemmer anvendelsen innenfor følgende rammer:

 • Godskriving av foretakets egenkapital
 • Etterbetaling (jf. Samvirkeloven § 27)
 • Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 29)
 • Avsetning til medlemskapitalfond (jf. samvirkeloven § 29)
 • Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

§ 7. Styret og daglig leder
Foretaket skal ha et styre på minimum 5 medlemmer og høyst 7 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer bør være privat andelseier. Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.
Daglig leder har møteplikt samt talerett og forslagsrett på styremøte og årsmøtet. Daglig leder skal ha lagets prokura. Daglig leder rapporterer til styret ved styreleder. Styret kan vedta en egen arbeidsinstruks for daglig leder. Styret kan ved behov også bemyndige eller ansette andre personer til spesielle oppgaver vedrørende den daglige drift.
Styret er ansvarlig for at TBK drives i henhold til formål og etter årsmøtets vedtak og retningslinjer. Styret kan delegere arbeidsoppgaver til daglig leder og skal i tillegg:

 1. Fastsette langsiktig strategi i samarbeid med daglig leder
 2. Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett til årsmøtet
 3. Sette fram forslag til årsmøtet
 4. Foreslå revisor
 5. Justere utleieprisen midlertidig fram til neste andelseiermøte
 6. Ordinært årsmøte

§ 8: Årsmøtet
Årsmøtet er samvirkets øverste organ. Alle andelseiere og brukere har møterett på årsmøtet, med det er kun en stemme per andel. Ordinært årsmøte skal finne sted innen utgangen av mai hvert år. Styret skal varsle andelseierne skriftlig minst 6 uker før møtet. Saker fremmet av andelseierne skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Innkalling og endelig saksliste skal meddeles andelseierne skriftlig senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er ført på sakslisten. Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding gjøres tilgjengelig for andelseierne slik at dokumentene ikke er offentlig tilgjengelig. Det skal fremkomme i innkallingen hvordan dokumentene er tilgjengeliggjort.

På det ordinære årsmøtet skal følgende behandles:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av styrets årsmelding og andelslagets regnskap
 • Godkjenning av budsjett og styrets forslag til neste års utleiepriser og andelsinnskudd
 • Valg av styreleder og styre
 • Valg av to personer til valgkomité
 • Valg av revisor
 • Eventuelle innkomne saker

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom minimum 25 % av medlemmene eller et mindretall i styret krever det.

Dersom det ekstraordinære årsmøtet skyldes krav fra et mindretall i styret, stiller dette mindretallet sine styreplasser til disposisjon på det ekstraordinære årsmøtet.

§ 9. Eksklusjon
Andelseiere som misligholder sine forpliktelser eller bryter bilbrukskontrakten, kan suspenderes av styret inntil forholdet er rettet opp. Ved suspensjon frafaller bruksretten og stemmerett ved årsmøtet. Andelseiere som misligholder sine forpliktelser over lengre tid eller skader TBK sin virksomhet eller bilpark på en klanderverdig måte, kan ekskluderes av styret. Eventuell anke til årsmøtet må fremmes innen en måned etter at eksklusjonen ble bekjentgjort. Anke til årsmøtet gir utsettende virkning av eksklusjonsvedtaket. Bruksrett til biler har ikke utsettende virkning ved suspensjon eller eksklusjon.

§ 10. Motregningsrett
I tilfelle av eksklusjon eller mislighold har TBK motregningsrett i andelseiers innskudd og depositum for alle utestående krav.

§ 11. Voldgift
Tvister mellom en andelseier og TBK skal avgjøres ved voldgift etter reglene i Tvistemålslovens kapittel 32.

§ 12. Vedtektsendring
Disse vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på et årsmøte såfremt forslag til endring er ført opp på innkallingen til møtet.

§ 13. Oppløsning
Oppløsning av TBK krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt et 2/3 flertall på et ordinært årsmøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært årsmøte avholdt 2-4 uker senere. Ved oppløsning skal TBK sine eiendeler realiseres og tilbakebetales til medlemmene.

§ 14. Signatur
TBK sin signatur innehas av styrets leder og daglig leder.